Regulamin

 1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 9,00 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, Dyrekcje Szkół, instytucje oraz urzędy wspierające działalność oświatową.
 2. Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły należy dokonać na stronie internetowej: fox.bielsko.pl zgodnie z zaleceniami zawartymi w znajdującej się tam instrukcji e-rejestracji. Rejestracja do konkursu będzie możliwa od 20 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.
 3. Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach (grupach wiekowych):
 • KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
 • BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,
 • DUCKS dla klas I i II gimnazjów,
 • LIONS dla klas III gimnazjów i I klas szkół ponadgimnazjalnych,
 • EAGLES dla klas II i III szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi. Zawody rozpoczynają się między godziną 8.00 a 8.30.
 2. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej pod nadzorem nauczyciela – opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.
 3. Każdy test składa się z zadań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:
 • za poprawną odpowiedź na każde z zadań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części po 4 punkty, a z III części – po 5 punktów,
 • za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
 • w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.
 1. „Na starcie” uczeń otrzymuje 25% punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań, tzn. w kat. Kittens – 15 punktów a w pozostałych kategoriach 30 punktów.
  Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii Kittens – 75, a w pozostałych kategoriach – 150.
 2. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.
 3. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu.
 4. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję laureata formułuje organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej oddzielnie dla każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników ze stanina ósmego.
 5. Organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.
 6. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.
 7. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.
 8. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.
 9. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela – opiekuna konkursu: osobno dla szkół podstawowych, osobno dla gimnazjów, osobno dla szkół ponadgimnazjalnych.
 10. Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do kategorii wyniku (laureat, bdb, db).